Drobná sakrální architektura

Kapličky, kříže, boží muka jsou nejčastějšími příklady objektů, které souhrnně nazýváme drobná sakrální architektura. Nacházíme je jak v centrech obcí, tak i ve volné krajině. Drobné sakrální stavby jsou zakotveny ve struktuře krajiny dvojím způsobem. Buď byly postaveny na místech odedávna významných a staly se symbolem jejich paměti, nebo nově zdůraznily význam místa, na němž byly postaveny, a staly se tak upomínkou událostí, jež neměly upadnout v zapomenutí. Tak, či onak – nebo oběma způsoby současně – staly se tlumočníky paměti krajiny.

Sakrální památky v katastru obce:

Památný kříž se sochami sv.Cyrila a Metoděje

Historie sousoší sahá do konce 19.století. V té době je žena majitele domu č.p.18 těžce nemocná. Zbožní majitelé domu si vyprošují od Boha pomoc. Ta přichází a nemocná žena se uzdravuje. Šťastný manžel z vděčnosti za vyslyšení svých proseb nechává před svým domem postavit monumentální kříž se sousoším světců. Stalo se tak v roce 1891.

Pro nás neznámý mistr odvedl kvalitní kamenosochařskou práci, která je i dnes hodnotným dokladem živé cyrilometodějské tradice. Na zdvojené hranolové základně je dispozičně řešený sokl, zakončený profilovanou římsou. Ve vpadlém rámu čelní strany centrální části se nalézá nápis: Pochválen buď o nejsladší Ježíši po celé křesťanské říši. Střední část sousoší je pojata jako výklenková kaplička s kamennou soškou Panny Marie. Nad nikou pod plastickou obloukovou římsou je hlava andílka, andílčí hlavy jsou i na nárožích římsy. Střední část je zakončena krucifixem, po stranách se nacházejí sochy sv.Cyrila a Metoděje. Sokl, na kterém stojí, nese jejich jména. Tři čtvrtě století bylo sousoší upravováno jako jeden ze čtyř oltářů na svátek Božího těla. Po zákazu křesťanských průvodů v šedesátých letech minulého století začalo sousoší postupně chátrat. V devadesátých letech započíná snaha o záchranu, která vrcholí 3.ledna 2001 kdy nabývá v platnost rozhodnutí, že uvedené sousoší se stává kulturní památkou. V září 2001 je socha rozebrána a odvezena na kompletní rekonstrukci. Dne 22.května 2002 se vrací do obce, kde je v plné kráse odhalena na novém místě v parku při návsi. Sousoší si však svůj neposkvrněný vzhled příliš dlouho neudrželo. Po řádění bezohledných zlodějů z něj byla ukradena socha Panny Marie. Doufejme jen že se v obci co nejdříve vytvoří iniciativa, která by vedla k vytvoření kopie odcizené sošky.

Kaplička na Veselce

Kapličku nechal postavit na místě původní dřevěné zvoničky „šlechetný dárce“ jak praví farní kronika pan Leopold Svoboda, člen obecního výboru v roce 1909. (Před deseti lety výhodně hostinec i s pozemky koupil a maje zdárnou rodinu, tuto kapličku za poděkování Bohu nechal vystavět.) Kaplička byla vysvěcena 12.září 1909 na svátek Jména Panny Marie. Byla zřejmě zasvěcena patronu dárce sv. Leopoldu a je v ní umístěn zvon, který je starobylou památkou, poněvadž pochází z původní dřevěné zvoničky. Vyroben byl roku 1546, je 60 kg těžký, široký 48 cm a vysoký 42 cm. Nápis na něm říká, ulíti mě dal: Pan Znata z Lomnice na Námiessti roku 1546. Jak se dostal na Veselku není známo, víme jen, že zásluhou pana Hengla ušel jak v první, tak i v druhé válce vojenské rekvizici. Zvon má velice krásný hlas a momentálně slouží při ohlašování odchodu obyvatele Veselky z tohoto světa.

(Z farní kroniky vypracoval Karel Pecina, úprava Volánek Vítězslav)

Sousoší Nejsvětější Trojice

Sousoší Nejsvětější Trojice zhotovil význačný barokní sochař Ondřej Schweigl. Základním použitým materiálem je vápenec ze Stránské skály u Brna. Roku 1787 ho nechala vyrobit tehdejší majitelka panství Troubsko Anna Cecílie ze Sekenberka. Původně bylo umístěno u kostela, později přesunuto k domu č.p.38. Od roku 1958 je sousoší zapsáno v seznamu nemovitých kulturních památek České republiky. Restaurátorské práce v létech 1991-1992 nechala provést obec Troubsko.

(Viz.popis u sousoší, úprava Volánek Vítězslav)