Dotace a příspěvky

Dne 5. února 2015 nabyl platnosti zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - nové §10a až 10c upravují proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí. Vzhledem k novelizaci zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů, jsou žadatelé povinni zaslat žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Troubsko písemně, na níže uvedeném formuláři „Žádosti o poskytnutí individuální dotace“.

Cílem individuálních dotací z rozpočtu obce Troubsko je podpora veřejně prospěšných činností na území obce či ve prospěch občanů obce, na podporu veřejně prospěšných aktivit v oblastech kultury, vzdělávání, sportu a tělovýchovy, turistického ruchu, sociálních služeb a to s cílem motivace občanů obce k organizování a rozvíjení volnočasových aktivit, zejména podpory a zapojení co nejširšího okruhu dětí a mládeže do smysluplného naplnění jejich volného času, rozvíjení jejich osobnosti a prevenci negativních společenských jevů.

§10a „Individuální dotace“

Individuální dotace řeší konkrétní potřebu konkrétního subjektu – žadatele. Účel dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace. O takovou dotaci lze žádat v průběhu celého roku na základě situace, v níž se žadatel právě ocitl. Územní samosprávný celek jako poskytovatel individuální dotace rozhodne, zda žádosti vyhoví.

Žádosti podané od 20. února 2015 musí mít náležitosti uvedené v § 10a odst.3. Pokud tyto náležitosti podané žádosti mít nebudou, obec vyzve žadatele k doplnění chybějících náležitostí.

(3) Dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, s výjimkou návratné finanční výpomoci podle § 34 odst.1, lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen "žádost"), popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze zvláštního právního předpisu 22); žádost obsahuje alespoň

a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

b) požadovanou částku,    

c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,

d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,

e) odůvodnění žádosti,

f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
2. osob s podílem v této právnické osobě,

3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,

g) seznam případných příloh žádosti,

h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací nad 50 tisíc Kč z rozpočtu obce budou zveřejněny na úřední desce obce Troubsko.

Ke stažení:

  • Žádost o poskytnutí individuální dotace na rok 2024 (Word)
  • Žádost o poskytnutí individuální dotace na rok 2023 (Word i PDF)
  • Finanční vyúčtování dotace z rozpočtu obce za rok 2023 (Excel i PDF)