SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ („SPO“)

Obecní úřad Troubsko nemá zaměstnance, v jehož pracovní náplní je výkon sociálně-právní ochrany... číst více

 

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí:

 • ochrana práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte,
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být vychováváno ve vlastní rodině.

Sociálně-právní ochrana dětí se zaměřuje zejména na děti:

a) jejichž rodiče
1. zemřeli
2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo
3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti

b) které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy

c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití

d) které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte

e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich  lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření na spáchání takového činu

f) které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťující nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců

g) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami

h) které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovupokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

SPO se tedy ve své činnosti zaměřuje zejména na pomoc dětem a jejich rodinám.

Obec Troubsko vykonává činnosti SPO v rozsahu dané zákonem č. 539/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a řídí se standardy kvality.


OBEC TROUBSKO

Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko, IČ: 002827, datová schránka:   7j6bawk

www.troubsko.cz, tel. 547 227 054

ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí  8:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00
středa    8:00 – 11:00 a 13:00 – 17:30

Činnost spojenou s SPO vykonává starostka obce: e-mail: starostatroubsko.cz, tel.  547 227 054

Vyřizování a podávání stížností: www.troubsko.cz – povinně zveřejňované informace.Obec s rozšířenou působností, kde je poskytována sociálně-právní ochrana v plném rozsahu:

MěÚ Šlapanice

Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, www.slapanice.cz, datová schránka: 2xfbbgj

Mgr. Lucie Šlancarová, odbor sociální, e-mail: slancarova.lucieslapanice.cz, tel. 533 304 661

ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí a středa  8:00 – 17:00
úterý a čtvrtek     8:00 – 14:00
pátek                   8:00 – 13:00

Vyřizování a podávání stížností: na www.slapanice.cz – povinně zveřejňované informace.
Činnosti obce a obecního úřadu [PDF]

Adresář sociálních služeb v Jihomoravském kraji [PDF]

Katalog příspěvkových organizací Jihomoravského kraje v oblasti sociálních služeb [PDF]
 ADRESÁŘ:

 

 • POLICIE – 158
 • TÍSŇOVÁ LINKA -  112
 • PRVNÍ POMOC – 155
 • HASIČI – 150
 • Úřad práce Brno – venkov, Šujanovo nám. 302/3, 660 35  Brno, tel. 950105505
 • Oblastní charita Rajhrad, Komenského 38, 667 01 Židlochovice, tel. 739389264

 


Odborné sociální poradenství:

 

 • Centrum naděje a pomoci o.s., Vodní 258/13, 602 00 Brno, tel. 543254891 (pro ženy a dívky)
 • Manželská a rodinná poradna, Táborská 533/198, 615 00 Brno – Židenice, tel. 548539271

 


Azylové domy:

 

 • Armáda spásy, Staňkova 354/6, 602 00 Brno, tel. 773770253
 • Domov sv. Markéty, Staňkova 386/47, 602 00 Brno, tel. 549122961

 


Dům na půli cesty:

 

 • SOS Kotva, Borůvková 505/7, 621 00 Brno – Medlánky, tel. 724316605

 


Krizová pomoc:

 

 • Modrá linka, o.s., Lidická 1880/50, 602 00 Brno, tel. 549241010, 608902410
 • SPONDEA, o.p.s., Sýpka 1351/25, 613 00 Brno – Černá Pole, tel. 541235511