Zákon o střetu zájmů

Informace o nahlížení do registru

Podle zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá povinnost evidenčním orgánům vést registr oznámení veřejných funkcionářů o činnostech, oznámení majetku, oznámení o příjmech, darech a závazcích. Veřejný funkcionář má povinnost jednou ročně oznámit skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jeho činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře. Evidenčním orgánem pro veřejné funkcionáře Obce Troubsko je starosta Obecního úřadu Troubsko, který může vedením registru pověřit i jinou osobu.

Veřejní funkcionáři

V oblasti územní samosprávy se podle zákona o střetu zájmů rozumí:

  • členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni
  •  starosta obce a členové rady obce, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni
  • vedoucí zaměstnanci územního samosprávného celku, podílející se na výkonu správních činností

Veřejní funkcionáři jsou povinni podat svá oznámení formou

<p>čestného prohlášení v zákonem stanovených lhůtách, tj. nejpozději do 30.června následujícího roku nebo do 30 dnů ode dne ukončení své funkce za období od začátku kalendářního roku do dne ukončení výkonu funkce.</p> <h2>Žadatelé o přístup k informacím a registr oznámení</h2> <p>Nahlížení do registru je možné v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě nebo osobně u správce registru. Každý občan má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. O každém nahlédnutí do registru provede evidenční orgán záznam do protokolu. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště žadatele.</p> <link fileadmin="" /> <link fileadmin="" />
  • Žádost o osobní nahlédnutí do registru oznámení
  • Žádost o udělení jednorázového uživatelského jména a přístupového hesla k nahlédnutí do registru oznámení

Žádost lze podat osobně, poštou nebo elektronicky. Po ověření žádosti Vám pracovník evidenčního místa umožní nahlédnout do registru nebo Vám udělí uživatelské jméno a přístupové heslo. Toto uživatelské jméno a přístupové heslo opravňuje žadatele nahlížet do registru prostřednictvím veřejné datové sítě na adrese: www.imunis.cz/esz

Poučení pro žadatele:

Přestupku se dopustí fyzická osoba, která:

  • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře
  • poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru
  • uvede zjevně nepravdivé údaje do návrhu na zahájení řízení
  • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Sdělení o neúplných nebo nepravdivých skutečnostech

Dle §13 odst.6 zákona č.159/2006 Sb. o střetu zájmů ve znění pozdějších předpisů, má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu, který vede registr skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru; sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.
Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo; bylo-li sdělení učiněno v elektronické podobě, lze odpovědět též tímto způsobem.

Kontakt

Správce registru:

Obecní úřad Troubsko
Zámecká 150/8
664 41 Troubsko
Tel.: 547227054
E-mail.: podatelnatroubsko.cz

Starosta:

Markéta Bobčíková
tel.: 547 227 054
e-mail: starostatroubsko.cz