Obnova krytu komunikace na Veselce

Kolaudační souhlas

Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom Vás informovali, že v průběhu května 2014 bude zahájena v obci Troubsko, část Veselka obnova krytu komunikace v ulicích U rybníka a Pod Vinohrady. Stavební práce začínají před rodinným domem na ulici U Rybníka č.p. 26 a končí před rodinným domem na ulici Pod Vinohrady č.p. 72. Dodavatelem stavebních prací je vítězný uchazeč veřejné zakázky malého rozsahu č. 1/2014 a to společnost COLAS CZ a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9.

Popis prováděných prací vychází z textu zadávací dokumentace k veřejné zakázce, schválené projektové dokumentace a z povolení k ohlášení stavby:

  • komunikace bude v celém úseku v šířce 5,0 metrů;
  • podél místní komunikace na straně proti chodníku budou umístěny obrubníky 10 cm nad úrovní vozovky. V místě vjezdu na sousední pozemky budou obrubníky sníženy. Obrubníky budou lemovány přídlažbou.
  • komunikace bude vyspádována na levou stranu, kde bude dešťová voda odvedena do kanalizace uličních vpustí. Přípojky od vpustí se napojí do stávající dešťové kanalizace navrtáním.
  • příčný sklon komunikace je navržen 1,5 % vlevo ve směru staničení. Podélný sklon komunikace bude fakticky kopírovat stávající úpravu. Pro dodržení výsledného příčného spádu na komunikaci provede dodavatel vyrovnávku z asfaltobetonu;
  • komunikace bude opravena s použitím asfaltových směsí: asf. beton pro podkladní vrstvy ACP 16 o tloušťce 5 cm a asf. beton pro obrusné vrstvy ACO 11 o tloušťce 5 cm.

Ostatní informace:

  • práce by měly být ukončeny do 31. 7. 2014;
  • zástupcem obce v technických věcech je pan Jan Helán, na kterého mohou občané směřovat své dotazy;
  • informace k realizaci této investiční akce budou průběžně aktualizovány na webu obce.

Upozornění pro občany dotčených rodinných domů

V době opravy bude ztížen příjezd k rodinným domům. Je nutné vždy respektovat nařízení, pokyny a zejména pracovní dobu zhotovitele oprav.

Parkování osobních vozidel může být pouze na předzahrádkách u rodinných domů, nikoliv na komunikaci. Při nerespektování tohoto nařízení mohou být vozidla na náklad majitele odtažena.

Pokud má občan v prostorách opravované komunikace nějakou skládku např. stavebního materiálu apod., je nutné, aby se nejpozději po 18. květnu 2014 tento materiál na komunikaci nevyskytoval. V opačném případě bude odstraněn na náklady majitele.

Po dobu pěti let od dokončení obnovy krytu komunikace nebudou povoleny do komunikace žádné zásahy.

Troubsko 13. 5. 2014
Zpracovali: J. Helán a B.Končická