Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované údaje podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Rychlá navigace:
1. Oficiální název
2. Důvod a způsob založení
3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
5. Případné platby můžete poukázat
6. IČO
7. DIČ
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce
9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
14. Nejdůležitější předpisy
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
17. Seznam organizací

 1. Oficiální název
  Obec Troubsko
   
 2. Důvod a způsob založení
  Obec Troubsko (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
  Obec je veřejnoprávní korporace, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání také veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté.
  Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).
   
 3. Organizační struktura
  – zastupitelstvo: 15 členů
  – rada obce: 5 členů
  – starosta
  – místostarosta
  – výbor kontrolní
  – výbor finanční
  – účetní
   
 4. Kontaktní spojení
  Obec Troubsko
  Zámecká 150/8
  664 41 Troubsko

  Tel: 547 22 70 54
  datová schránka: 7j6bawk (viz. žádosti o informace bod č. 9)
   
 5. Případné platby můžete poukázat
  Komerční banka a.s.
  č.ú.: 4423641/0100
   
 6. IČO
  00282723
   
 7. DIČ
  Obec není plátcem DPH
   
 8. Rozpočet v tomto a předchozím roce
  Přehled obecních rozpočtů
   
 9. Žádosti o informace

Obec Troubsko zveřejňuje informace následujícími způsoby:

na úřední desce – u obecního úřadu
na internetové stránce: www.troubsko.cz
informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

Ústně
osobně na obecním úřadě v Troubsku v úředních hodinách

Úřední hodiny OÚ Troubsko:
Pondělí: 8:00–11:00 a 13:00–17:00 h.
Středa: 8:00–11:00 a 13:00–17:30 h.

Úřední hodiny podatelny OÚ Troubsko:
Pondělí: 8:00–11:00 a 13:00–17:00 h.
Středa: 8:00–11:00 a 13:00–17:30 h.

telefonicky na tel. č.: 547 22 70 54
Písemně
na adrese: Troubsko, Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko

 

Dokument v digitální podobě lze doručit:
a) na DS id: 7j6bawk prostřednictvím informačního systému datových schránek (maximální velkost jedné datové zprávy je 20 MB)
b) zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelnatroubsko.cz (maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB)                                                                             

Požadavky na podání dokumentů v digitální podobě:
a)
jednou zprávou zasílejte pouze jedno podání, pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou jeho elektronickými přílohami
b) dokumenty v digitální podobě jsou přijímány v následujících formátech: PDF/A (ISO 19005), PNG (ISO/IEC 15948), TIF/TIFF (revize 6 - nekomprimovaný), JPG/JPEG/JFIF (ISO/IEC 10918), MPEG-2 (ISO/IEC 13818), MPEG-1 (ISO/IEC 11172), GIF, MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer II (MP2), MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer III (MP3), WAV, XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je podpis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD)

Způsob potvrzení elektronického podání zaslaného na e-mailovou adresu podatelny
Příjem je potvrzen odesílateli na e-mailovou zprávou, která je po přijetí zaslána na adresu uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol podání z hlediska čitelnosti, přítomnosti podpisu apod., není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude odesílatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

Postup v případě zjištění závad u přijatého podání
Pokud dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný. nelze jej zobrazit (není čitelný), obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných OÚ), není v datovém formátu nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém OÚ přijímá dokumenty v digitální podobě, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn a bude mu stanoven postup pro odstranění vady dokumentu. Není-li OÚ schopen určit odesílatele nebo nepodaří-li se OÚ ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, OÚ dále dokument nezpracovává.

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.) skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

10. Příjem žádostí a dalších podání (viz. bod č. 9 technické informace)
Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně. Písemně na adresu: Obecní úřad Troubsko, Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko.
Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou na emailovou adresu .
Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:
a) komu je určena
b) kdo ji podává (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu,příp. doručovací adresa, datum narození,         u právnických osob název, adresa, IČ)

Písemná žádost  
a) musí být srozumitelná
b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
c) nesmí být formulována příliš obecně

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.
Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti

a) písemně
b) nahlédnutím do spisu
c) pořízením kopie
d) na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).
Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.
Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

11. Opravné prostředky

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu
Opravné prostředky se podávají ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatření, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím kanceláře obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.
Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

3. Soudní přezkoumání
Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře
žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu.pdf

žádost o poskytnutí informace - www.troubsko.cz/obecni-urad/formulare-ke-stazeni/

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Seznam životních situací a jejich řešení na stránkách města s rozšířenou pravomocí Město Šlapanice: www.slapanice.cz

14. Nejdůležitější předpisy
Obecně závazné vyhlášky (odkaz na stránkách)
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech
zákon č. 576/1990 Sb., o prav. hospodaření s rozpočtovými prostředky
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
organizační řády a interní předpisy

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Poplatky za poskytování informací jsou stanoveny Směrnicí o realizaci práva občanů na svobodný přístup k informacím na obecním úřadě v Troubsku a na www.troubsko.cz.
Úhrady jsou vybírány na pokladně OÚ. Za správnost výběru Kč dle sazebníku odpovídá pokladní. Pokladní je povinna žadateli na jeho žádost potvrdit předpokládanou výši úhrady nákladů. V odůvodněných případech podmíní vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Výše zálohy nesmí překročit předpokládané vynaložené náklady. Úhrada nákladů je příjmem obce.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012

17. Seznam organizací