Troubsko - kanalizace IV.etapa

Informace o dotaci z Operačního programu životní prostředí / Fond soudržnosti / Evropská unie ke stažení  zde.

Vážení spoluobčané,

v roce 2013 se začala realizovat výstavby IV. etapy kanalizace v části za kostelem. Protože se jedná o velmi významnou investiční akci, která bude probíhat až do roku 2014, rozhodlo se vedení obce průběžně informovat občany o nejdůležitějších informacích. V předloženém materiálu naleznete základní informace o stavbě kanalizace a vždy na každý kalendářní týden informace o pracích, které jsou naplánovány v jednotlivých ulicích provést.

Dovolte mi Vás ještě upozornit, že informace budou průběžně zveřejňovány i ve zpravodaji Troubský hlasatel. Ve zpravodaji č. 106 (distribuce proběhla v únoru 2013) jsme zveřejnili první údaje o kanalizaci – jak probíhalo výběrové řízení na dodavatele a hlavně co všechno čeká občany dotčených ulic v následujících měsících. Ve zpravodaji č. 108 (distribuce proběhla v červnu 2013) jsme Vám mohli oznámit, že výstavba byla zahájena. Další zpravodaj č. 109 (distribuce proběhla v srpnu 2013) přinesl vysvětlení k zařízení staveniště na louce vedle hřbitova, zpravodaj č. 110 (distribuce proběhla v říjnu 2013) otiskl popis stavu prací na splaškové kanalizaci.

Věřím, že „mediální kampaň“ pomůže lépe zvládnout celou výstavbu a to ke spokojenosti všech zainteresovaných stran.

Irena Kynclová
starostka obce Troubsko
(Troubsko, listopad 2013)

Aktuální přidaná zpráva

24. 10. 2014

Vodárenská akciová společnost, a.s., ve spolupráci s OÚ Troubsko vyzývá občany, kteří mají vybudovanou novou splaškovou kanalizační přípojku a nebyla u nich provedena kontrola napojení pracovníky VAS, a.s., a dosud se nedohodli se zástupci provozu VaK Rosice na prohlídce kamerou, aby tak bezodkladně učinili. Dle společné výzvy OÚ Troubsko a VAS, a.s., ze dne 9. 9. 2014 byl stanoven termín této dohody do 30.9.2014. Poslední prohlídky přípojek TV kamerou jsou naplánovány na pondělí 10. 11. 2014.

více informací

Postup prací v jednotlivých kalendářních

24. 10. 2014

Dokončování prací při výstavbě IV. etapy splaškové kanalizace

 • do konce října 2014 bude hotový živičný povrch ul. Ostopovické. Na ul. Marie Cecílie, Slunná, Sekorova a Sadová bude umožněn průjezd automobilům – pro plynulý vjezd do uvedených ulic bude provedeno dodláždění v cca ½ šířky odbočení;
 • u ul. Luční dojde v pondělí 3.11. k úpravě nájezdu do výšky nového povrchu; potom budou osazeny poklopy a obetonovány, v některých částech ulice bude navezena odfrézovaná drť
 • od pondělí 3.11. bude zahájeno odstraňování provizorních objízdných tras;
 • v průběhu listopadu budou probíhat práce na dokončení oprav chodníků a komunikací – budou provedeny práce na které má zhotovitel rekonstrukce uzavřenu smlouvu;
 • do konce listopadu proběhne likvidace zařízení staveniště včetně úpravy obecního pozemku u kostela;
 • v průběhu listopadu se ještě budou na ul. Ostopovická pohybovat stavební stroje, proto je nutné věnovat řízení vozidel zvýšenou pozornost;
 • v týdnu od 3.11. do 9.11. budou vráceny zpět na ul. Ostopovickou nádoby na separaci odpadu z hnízda u kostela.

Obec Troubsko a Zhotovitel stavby

22. 10. 2014

Přejezd mezi ulicí Slunnou a Marie Cecílie

Aktuální informace k přejezdu mezi ulicí Slunnou a Marie Cecílie je následující:

 • ve středu 22. 10. 2014 bude přejezd vozidel umožněn;
 • v pondělí 27. 10. 2014 po 20:00 hod. bude přejezd odstraněn a začne pokládka asfaltového povrchu;
 • od pátku 31. 10. 2014 večerních hodin bude umožněn průjezd celou Ostopovickou ulicí a nebude nutné používat objízdné trasy
 • Obec Troubsko a Zhotovitel stavby

14. 10. 2014

Kompletní uzávěrka ulice Ostopovická – svoz směsného komunálního odpadu

V souvislosti s dokončovacími pracemi ulice Ostopovická bude svoz směsného komunálního odpadu = svoz klasického odpadu, který občané ukládají do svých popelnic u domů (dále jen SKO) v době od 13. do 31. října 2014 v jednotlivých ulicích následující:

bližší informace

10. 9. 2014

Vážení spoluobčané,

při kontrole nových kanalizačních přípojek na vybudovaný hlavní řad splaškové kanalizace bylo pracovníky VAS, a.s. provoz Rosice zjištěno, že nejsou dodržovány podmínky projektové dokumentace tak, jak je ve znění projektové dokumentace uvedeno:

bližší informace

29. 8. 2014

Připojování na novou splaškovou kanalizaci Troubsko V současné době je již možno připojit jednotlivé nemovitosti na nově vybudovanou splaškovou kanalizaci. Toto připojení však musí probíhat podle platných regulí a má svá pravidla, mnozí majitelé nemovitostí tyto pravidla buď neznají, avšak neznalost neomlouvá či je přímo ignorují. Správný postup připojování a technické podmínky jsou dány platným stavebním povolením a ověřenou projektovou dokumentací. V případě jakýchkoliv nejasností je nutné se obrátit jedině na budoucího provozovatele, tedy Vodárenskou akciovou společnost (VAS), provoz Rosice, pan Procházka, mobil 606 769 436, telefon 546 412 733. V minulosti i současnosti dochází při napojování nemovitostí nejčastěji k těmto problémům, kdy majitel nemovitosti či osoba, která kanalizační přípojku realizuje:

Neoznámí na Vodárenskou akciovou společnost, že zahajuje stavební práce na kanalizační přípojce a nepřizve ji ani ke kontrole potrubí a revizní šachty před zásypem. Zásyp kanalizace je možný až po kontrole a kladném vyjádření VAS.

Do splaškové kanalizace napojí i dešťové vody, například svod ze střechy, z pevněných ploch a jiné, což je zcela nepřípustné, jedná se o splaškovou kanalizaci kam dešťové vody nepatří.

Zadláždí či zasype poklop revizní šachty, která musí být na vyžádání přístupná, především z důvodu kontroly vypouštěných odpadních vod.

Napojení provede pouze tak, že ve stávající jímce vybuduje přepad, který napojí na splaškovou kanalizaci. Takovéto napojení je nepřípustné. Splašková kanalizace může být napojena přes jímku pouze přemostěním (potrubí prochází celou jímkou a odpadní vody se v jímce již nehromadí).

Napojují potrubí neodborným způsobem a nevhodným trubním materiálem, kdy není zaručena trvalá a dlouhodobá vodotěsnost. Do potrubí se tak dostávají srážkové a podzemní vody.

zpracoval: IMOS Brno

18. 8. 2014

Vážení občané,
protože stále není určen začátek rekonstrukce ulice Ostopovické, neboť se čeká na rozhodnutí Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, je ulice Ostopovická stále průjezdná a není nutné používat objezdové trasy. O nových skutečnostech budete ihned informováni.

Individuální přípojky na kanalizaci je možné dále budovat dle instrukcí pracovníka Vodárenské akciové společnosti.

Svoz komunálního odpadu probíhá každou středu.

Nádoby na tříděný odpad ze dvou sběrných míst ul. Ostopovické jsou dočasně přemístěny na parkoviště u kostela.

8. srpna 2014
Výstavba individuálních přípojek na novou kanalizaci

Vážení občané,
sdělujeme Vám, že zkoušky k ověření funkčnosti kanalizace dopadly dobře a nyní je možné se do nové kanalizace napojit za těchto podmínek:

 • před zahájením stavebních prací se spojte s pracovníkem společnosti Vodárenská akciová společnost a.s., provoz Rosice panem Bohuslavem Procházkou – mobil 606 769 436, telefon 546 412 733, informujte ho, že budete budovat kanalizační přípojku na novou kanalizaci v Troubsku a řiďte se jeho dalšími pokyny;
 • při budování přípojky je nutné dodržet všechny technické podmínky uvedené ve vaší projektové dokumentaci.

Obec Troubsko

18. 7. 2014

Upozorňujeme občany ulice Sadové v nové výstavbě za kostelem, že z důvodu pokládky zámkové dlažby bude prodlouženo uzavření ul. Sadové a to od č. 11 a 18 až po č. 48, včetně, do středy 23. 7. 2014.

Po celou dobu nebude možno vjíždět automobily ke svým rodinným domům.

Děkujeme za pochopení.

Irena Kynclová – starostka obce Troubsko

U P O Z O R N Ě N Í

Upozorňujeme občany ulice Sadové v nové výstavbě za kostelem, že z důvodu pokládky zámkové dlažby bude od pondělí 14. 7. 2014 do 21. 7. 2014 úplně uzavřena část ulice Sadová a to od č. 11 a 18 až po č. 48, včetně.

Po celou dobu nebude možno vjíždět automobily ke svým rodinným domům.

Děkujeme za pochopení.

Irena Kynclová – starostka obce Troubsko

27. 6. 2014
Informace k napojování se do nově budované IV. etapy kanalizace

Obec Troubsko opakovaně upozorňuje a vyzývá občany bydlící v zástavbě za kostelem, kterých se týká výstavba IV. etapy splaškové kanalizace, že v současné době není možné napojování nemovitostí na nově budovanou kanalizaci. Nyní probíhají na kanalizaci nutné úpravy a tlakové a kamerové zkoušky.

Pokud bude zjištěno, že se občan neoprávněné napojí do kanalizačních přípojek před termínem kolaudace, bude to řešeno s provozovatelem kanalizace a hrozí postih vlastníka nemovitostí za toto neoprávněné připojení. Napojení na novou kanalizaci bude možné uskutečnit až po kolaudaci celého díla, která by měla proběhnout do 31.8.2014. O skutečnosti, že lze již přepojovat domovní přípojky na nově vybudovanou IV. etapu kanalizace Vás budeme včas informovat na webu obce a relací v místním rozhlase.

Děkuji všem za dodržení podmínek realizace stavby a pochopení celé této nelehké situace, tak aby se zbytečně nekomplikovaly práce na kanalizaci a termín kolaudace byl dodržen.

Irena Kynclová – starostka obce Troubsko

2. 4. 2014 
Postup výstavby kanalizace Troubsko – ul. Munkova 2. – 25. 4. 2014

Bude se provádět výstavba kanalizačních přípojek na ulici Munkova, přípojky se budou realizovat od slepé části ulice, směrem ke křižovatce. Bude probíhat realizace delších přípojek přes celou šířku komunikace. Z tohoto důvodu prosíme nevjíždějte v tomto období do ulice a neparkujte zde svá vozidla. Pracovní doba je od 7 – 18 hod., mimo pracovní dobu bude snaha průjezd vždy zachovat, především z důvodu obslužnosti záchranných složek.

14. 3. 2014 
Rozpis prací do 20.3.2014

 • práce na odbočkách na ulici Munkova v horní části
 • dokončení položení potrubí v ulici Hodakova po kolizní místo s vodovodem (křižovatka)

Od 21. 3. 2014 budou práce na 14 dní přerušeny.

28. 2. 2014 
Postupu výstavby kanalizace Troubsko – od 3. 3. 2014 do 16 .3. 2014

Stoka AB2-1, úsek Š67 až Š70
Ulice Marie Cecílie
Od 3.3.2014 – pokračování výstavby hlavního kanalizačního řádu od křižovatky Munkova X Marie Cecílie, dále směrem do ulice Marie Cecílie, (směr k dálnici).

Stoka AB2-6, úsek Š55 až Š77
Stoka AB2-5, úsek Š53 až Š76

Hodakova (první dvě slepé uličky)
Od 3.3.2014 – pokračování ve výstavbě kanalizačních přípojek ve slepých uličkách Hodakova.

Stoka AB2-1 úsek Š62 až Š60)
Munkova
Od 3.3.2014 – pokračování ve výstavbě kanalizačních přípojek na ulici Munkova v dolní části (příjezd ze strany Sekorova)

10. 2. 2014
Informace pro občany k parkování vozidel na ulicích Hodakova a Munkova

Pro urychlení provádění výkopových prací při výstavbě kanalizace je pracovní doba pracovníků zhotovitele (IMOS a.s.) prodloužena a to od 6.30 do 18.30 hod. Pro občany to znamená, že vjíždění osobními automobily do výše jmenovaných ulic v této době je omezeno.

Děkujeme za pochopení a spolupráci při této části výstavby.

Stručný postup výstavby kanalizace IV. etapa

Pro zjednodušení pochopení postupu prací na kanalizaci Vám předkládáme stručný popis, jak práce probíhají:

 1. výkop a odstranění zeminy
 2. pokládka potrubí jednotlivých kanalizačních stok
 3. pokládka kanalizačních odboček k jednotlivým nemovitostem
 4. uvedení komunikací a chodníků do původního stavu
 5. kolaudace kanalizace IV. etapa (orientačně v srpnu 2014)
 6. vybudování domovních přípojek do kanalizace (bude možné ve spolupráci se zhotovitelem firmou IMOS a.s. nebo individuálně)
 7. napojení do kanalizace majitelem nemovitosti

4. 2. 2014
Postupu výstavby kanalizace Troubsko - 1. čtvrtletí 2014

Stoka AB2, úsek Š42 až Š59
20.1.2014 zahájení pokládky potrubí na ulici Hodakova od šachty Š50.

Stoka AB2-1, úsek Š43 až Š70
27.1.2014 zahájení pokládky potrubí na ulici Munkova od šachty Š63

Stoka AB2-2, úsek Š45 až Š73
28.1.2014 zahájení pokládky potrubí na ulici Sekorova od šachty Š45

Předpoklad postupu prací na další období
Na již vybudovaných úsecích stok bude průběžně probíhat pokládka kanalizačních odboček k jednotlivým nemovitostem. Následně po dobudování stoky AB2-2 je naplánováno postupné dobudování stok AB2-3, AB2-4, AB2-5, AB2-6.

Informace pro občany k parkování vozidel na ulicích Hodakova a Munkova Pro urychlení provádění výkopových prací při výstavbě kanalizace je pracovní doba pracovníků zhotovitele (IMOS a.s.) prodloužena a to od 6.30 do 18.30 hod. Pro občany to znamená, že vjíždění osobními automobily do výše jmenovaných ulic v této době je omezeno.

7. 1. 2014

Vážení spoluobčané,

Pokračuje výstavba IV. etapy splaškové kanalizace v nové zástavbě. Hotová je 1. část této etapy a to na ul. Luční, Sadová, Slunná, Jarní, Letní, tak nyní pokračujeme na druhé straně na ul. Sekorova, Hodakova, Munkova, Marie Cecilie.

V příloze máte přiložen orientační postup výstavby na výše zmíněných ulicích, který zpracovala firma IMOS –zhotovitel výstavby kanalizace. Nyní jsou již umístěny tabulky se zákazem vjezdu do zmíněných ulic.

Tímto vás všechny žádám o pochopení a spolupráci při celé výstavbě, která není technicky vůbec jednoduchá. Firma IMOS provede pouze část výkopu na celé ulici, takže bude umožněn vjezd nejen záchranky, hasičů, nebude tedy rozkopána celá ulice. Po položení potrubí bude hned proveden zához. S vašimi automobily budete moci vjíždět po skončení pracovní doby pracovníků Imosu, tj 6.30 – 16.00 hod.. Automobily neparkujte v tuto dobu u svých domů, abyste neblokovali stavební stroje při práci. Děkuji vám všem za vstřícnost při této výstavbě.

Pokud se rozhodnete, aby vaši domovní přípojku provedla firma IMOS, tak je možná domluva s pracovníky IMOSU přímo na místě , kteří jsou velmi vstřícní a ochotní.

Pokud někdo z občanů potřebuje naléhavou zdravotní péči s každodenním výjezdem k ošetření, nebo je plně invalidní je nutno tuto skutečnost nahlásit na Obecním úřadě, nebo přímo na místě pracovníkům IMOSU, aby byl umožněn průjezd pro tyto občany.

Podrobné informace o průběhu výstavby jsou uveřejňovány aktuálně každý týden na webu obce Troubska.

Plně chápu, že výstavba kanalizace přináší spoustu omezení, ale buďme trpěliví, aby výstavba probíhala v co nejkratším termínu a mohla být zdárně dokončena.

Děkuji vám všem za ochotu, vstřícnost a pochopení při tak velké výstavbě.

Irena Kynclová 
Starostka obce Troubsko

5. 12. 2013
Informace k čistotě na komunikacích při výstavbě kanalizace

Vážení spoluobčané,

na základě vašich opakovaných stížností na znečištěné komunikace při výstavbě kanalizace jsme vstoupili v jednání se zhotovitelem stavby kanalizace společností IMOS Brno, a.s. a předkládáme Vám jeho vyjádření:

Reakce na stížnosti občanů týkající se znečištěné komunikace

V části Troubska mezi hřbitovem a železniční tratí probíhá od května tohoto roku výstavba splaškové kanalizace. Po dohodě s investorem stavby obcí Troubsko, bylo zařízení staveniště včetně mezideponií zásypových materiálů a výkopku zřízeno na obecním pozemku mezi hřbitovem a ulicí Ostopovickou. Při nepříznivém počasí v podzimních měsících byly zaznamenány stížnosti občanů na znečistěné komunikace v okolí staveniště a zařízení staveniště. Zhotovitel stavby firma IMOS Brno, a.s. se snaží eliminovat tento problém nasazením techniky a pracovníků. Pravidelně je na čištění komunikací nasazován čistící vůz, pracovníci i smykový nakladač. Čištění ulice Ostopovické částečně komplikuje její nestandardní povrch. Prostor vyhrazený pro zařízení staveniště bohužel nedovoluje vybudování adekvátní čistící zóny, která by znečišťování v maximálně míře zamezila.

Zhotovitel stavby se občanům omlouvá za způsobené potíže a žádá je o schovívavost.

Ing. Martin Meluzín, hlavní stavbyvedoucí
Brno: 3. 12. 2013

Zástupci obce pravidelně čistotu komunikací kontrolují a snaží se vzájemnou domluvou se zhotovitelem stavby hledat odpovídající řešení. Obec si je vědoma skutečnosti, že umístění staveniště se nemusí jevit občanům jako optimální místo, ale pro potřeby staveniště neměla obec k dispozici vhodnější pozemky. Proto stejně tak jako zhotovitel stavby žádá i vedení obce občany, aby byly více tolerantní a v případě problémů se obraceli nejdříve na obec a poté až na orgány státní správy, které stejně stížnosti postoupí zpět k vyřízení na obec.

(Rada obce)

18. 11. 2013
Informace k povrchu vozovky na ulici Luční

Vzhledem k prováděným instalacím splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu a příslušných domovních přípojek došlo ke ztížené sjízdnosti příjezdové komunikace k  rodinným domům (dále jen „RD“) na ulici Luční. Vedení obce si uvědomuje tuto nelehkou situaci a chápe i některé aktivity občanů z této ulice vedoucí k tomu, aby se vzniklá situace urychleně řešila.

Obec situaci řeší, jak je popsáno dále. Všechno však má svůj čas …

Podle vyjádření firmy VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. jsou v současné době dokončeny všechny zemní práce na vodovodních a kanalizačních přípojkách i ze strany majitelů RD.
Pro vytvoření tzv. čistého přístupu k RD byl zvolen následující postup:

 • ve čtvrtek 14. listopadu 2013 proběhlo setkání s občany na ulici Luční a bylo dohodnuto, že se co nejdříve provede nejlevnější úprava stávajícího povrchu;
 • povrch bude mechanismy očištěn od bláta a jiných nečistot;  
 • na povrch se rozprostře kvalitní recyklát nebo odval z lomu v síle cca 10 cm (u recyklátu však hrozí, že bude obsahovat kovové předměty a mohlo by docházet k poškození pneumatik);
 • recyklát případně odval bude zapraven a srovnán do očištěného povrchu vozovky silničním válcem. Tím se povrch vozovky srovná a může se pak lépe udržovat a čistit.
 • nový – definitivní povrch vozovky se bude realizovat až v roce 2014 po dokončení  IV. etapy kanalizace.

Vedení obce očekává pochopení a spolupráci všech občanů z ulice Luční a samozřejmě i od ostatních občanů, kterých se výstavba IV. etapy kanalizace dotýká.  Je třeba si uvědomit, že z prostorových a technických důvodů je výstavba kanalizace velkým logistickým oříškem - provádí se výkopové práce za použití těžké mechanizace a přitom musí být zachována dopravní obslužnost pro zásahy zdravotníků, hasičů a policie, umožněn přístup k RD, umožněno parkování velkého množství vozidel apod. Zhotovitel se zatím se všemi vzniklými problémy vypořádal velice dobře a určitě tomu bude i nadále.

Na závěr je však třeba zmínit se o skutečnosti, že na vybudování vodovodu a dešťové kanalizace na ulici Luční byly použity finanční prostředky rozpočtu obce, tedy nás všech, kteří máme v obci Troubsko trvalý pobyt a tudíž tvoříme rozpočet obce. Ulice Luční je však jedinou ulicí v zástavbě za kostelem, kde se takto postupovalo. Občané ostatních ulic museli tyto inženýrské sítě zaplatit v rámci nákupu pozemků ….

Snahou vedení obce je nalézt cestu k tomu, aby se obyvatelé ulice Luční na výstavbě definitivního povrchu vozovky finančně podíleli. Nejen proto, že vozovka se opět bude financovat z obecního rozpočtu, ale obec by měla zachovávat rovný přístup ke všem občanům bez zvýhodňování různých jedinců či zájmových skupin.

(Rada obce)

5. 11. 2013
Základní informace o stavbě Troubsko – kanalizace IV. etapa

Před zahájením prací na jednotlivých ulicích bude zástupcem zhotovitele provedena pasportizace jednotlivých nemovitostí a s majitelem sepsán a odsouhlasen protokol popisující stav nemovitosti.

Po vytýčení inženýrských sítí budou zahájeny stavební práce rozebráním stávající betonové zámkové dlažby (ulice Ostopovická – živičný povrch) a následně bude hloubena rýha, uloženo kanalizační potrubí a proveden zásyp rýhy.

Při ukládání kanalizačního potrubí bude s majiteli jednotlivých napojovaných nemovitostí odsouhlaseno vysazení odbočky tak, aby korespondovalo s plánovaným umístěním (směrovým i hloubkovým) domovních kanalizačních přípojek.

Stavba provede kanalizační přípojku od hlavního řadu na hranici mezi obecním a soukromým pozemkem, kde bude trubní vedení osazeno záslepkou (žebrované trouby UR 2, DN 150 mm).

Majitel nemovitosti v rámci své domovní přípojky provede trubní vedení na svém pozemku včetně revizní šachty a napojení na přichystanou přípojku na hranici pozemku.

Napojení na vybudovanou kanalizaci bude možné až po kolaudaci stavby v září 2014.

Stavba nebude zajišťovat donášku pošty, svoz domovního odpadu ani zimní údržbu komunikací.

Kanalizační potrubí je po pokládce ihned zasypáváno z důvodu zajištění co nejlepší dopravní obslužnosti.

2. 11. 2013
Postup prací v jednotlivých kalendářních týdnech

Postup  prací v týdnu od 4. 11. 2013  do  8. 11. 2013

 • Stoka AB 1-1 Š18-Š19, Š24-Š25 Sadová, Letní
 • Stoka AB 1-2 Š33-Š35 Jarní
 • Domovní přípojky vodovod ulice Luční

Plán prací na týden od 11. 11. 2013  do 15. 11. 2013

 • Ulice Letní – š½ 24-š25 až po š26
 • Ulice Sadová š21-š28
 • Ulice Slunná š36-š37
 • Ulice Sadová š38-š39 + přeložka vodovodu

Postup prací v týdnu 18. - 24. 11. 2013

 • Stoka AB 1-1 přípojky na ulicích Letní a Slunná
 • Stoka AB 1-1-1 pokládka hlavního řadu – ulice Sadová
 • Ulice Luční – úprava povrchu komunikace
 • Stoka AB 1 – pokládka řadu Š10-Š11 – ulice Sadová
 • Stoka AB 1-2 – pokládka řadu Š29-Š30 – ulice Sadová

Postup prací v týdnu od 25. 11. 2013 do 29. 11. 2013

 • Ulice Letní a dolní část ulice Slunná (AB1-1) – kopání přípojek
 • Ulice Sadová (AB1-1) – kopání přípojek
 • Ulice Sadová přeložka vody u AB1-3

Postup prací v týdnu 2.8. 12. 2013

 • Ulice Slunná (AB1-1) – kopání přípojek
 • Ulice Sadová (AB1-1, AB1) – kopání přípojek
 • Ulice Sadová (AB1 -3)

Postup prací 9.-15. 12. 2013

 • Přípojky ulice Sadová (od p.č. 22  po p.č. 2) – nemožnost průjezdu během dne
 • Dokončení stoky  AB-1-3 ulice Sadová
 • Přípojka ulice Slunná (p.č. 7)

Postup prací 16.-22. 2013

 • Montáž šachty Š8 včetně dokončení napojení stok AB1, AB1-2 – ulice Sadová
 • Dokončení přípojek ulice Slunná
 • Dešťová kanalizace – stoka D v oblasti u potoka

Postup prací 6. - 12. 1. 2014

 • ulice Sekorova a Munkova (části ulic blíže k trati) - výstavba stoky AB2-1

Postup výstavby kanalizace Troubsko - 1. čtvrtletí 2014

Stoka AB2, úsek Š42 až Š59
7.1.2014 – zahájení výstavby kanalizace v křižovatce ulic Sekorova X Ostopovická. Postup výstavby bude prováděn z této křižovatky směrem do ulice Sekorova. Dále pak do ulice Hodakova, přes polní proluku do druhé části ulice Hodakova. Kde bude stoka budována rovně touto ulicí až do křižovatky Hodakova X Marie Cecílie. Pak ulicí Marie Cecílie směrem do slepé ulice.

Termín výstavby hlavní stoky: 2. až 9. týden.

Stoka AB2-1, úsek Š43 až Š63
13.1.2014 – zahájení výstavby kanalizace v křižovatce ulic Sekorova X Munkova. Postup výstavby bude prováděn z této křižovatky směrem do ulice Munkova, přes polní proluku do druhé části ulice Munkova kde budou práce hned za polní prolukou prozatímně ukončeny.

Termín výstavby hlavní stoky: 3. až 4. týden.

Stoka AB2-2, celá stoka
Od 27.1.2014 - zahájení výstavby kanalizace v křižovatce ulic Sekorova X Hodakova. Postup výstavby bude prováděn z této křižovatky směrem do slepé části ulice Sekorova.

Termín výstavby hlavní stoky: 5. až 6. týden.

 • Stoka AB2-3, celá stoka
 • Stoka AB2-4, celá stoka
 • Stoka AB2-5, celá stoka
 • Stoka AB2-6, celá stoka

Od 10.2.2014 - zahájení výstavby kanalizace v dalších slepých ulicích na ulici Hodakova směřujících k dálnici D1. Termín výstavby hlavní stoky: 7. až 14. týden.

Termíny výstavby jsou orientační, vyhrazujeme si právo na změnu, především z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a technických problémů.

Stoka AB2, úsek Š42 až Š59

7.1.2014 – zahájení výstavby kanalizace v křižovatce ulic Sekorova X Ostopovická. Postup výstavby bude prováděn z této křižovatky směrem do ulice Sekorova a dále do ulice Hodakova.

20.1.2013 – zahájení pokládky potrubí na ulici Hodakova od šachty Š50 – otevření druhého čela stoky AB2

patička

IMOS a.s. Brno
zhotovitel stavby