Přírodní poměry

Obec Troubsko leží takřka uprostřed tzv. Troubsko-střelické kotliny. Představuje severovýchodní výběžek Dyjsko-svrateckého úvalu, obklopený Bobravskou vrchovinou. Mírně zvlněný krajinný reliéf je na troubském katastru vymezen nadmořskou výškou přibližně 262m na jihovýchodě a 430 m západně.

Ve směru severozápad-jihovýchod protéká vsí Troubský potok, přijímající zde dva drobné přítoky. V blízkosti Anenského mlýna se zleva vlévá do Bobravy. Skalní podloží , tvořené horninami brněnské vyvřeliny, vystupuje na povrch na několika místech, zvláště mezi Troubskem a Střelicemi. Povětšině se nachází v hloubce kolem 300 m, překryto třetihorními mořskými usazeninami. V nadloží dominují čtvrtohorní spraše a sprašové hlíny naváté na sklonku ledových dob.

Jejich přítomnost podnítila vznik úrodné černozemě, která v kotlině převažuje. V nivách potoků se vyskytují hydromorfní půdy. Tisícileté obdělávání člověkem změnilo krajinu v téměř bezlesou kulturní step. Kotlina patří do teplé klimatické oblasti s dlouhým, suchým a teplým létem a suchou, mírně teplou zimu s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrné teploty se pohybují kolem 9 °C, spadne zde ročně asi 550 mm srážek. Převažují severozápadní větry.

Typická okolní krajina